Privacy statement Little Dutch Models

Dit is het privacy statement van P. Willis h.o.d.n. Little Dutch Models, hierna: Little Dutch Models. Little Dutch Models is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 7468912 en is gevestigd aan de Zeereep 81, 2681XD te Monster. In dit document wordt uitgelegd hoe Little Dutch Models omgaat met het verwerken van uw persoonsgegevens. Bij de verwerking van uw persoonsgegevens betracht Little Dutch Models de grootst mogelijke zorgvuldigheid.

Verkrijging persoonsgegevens:

Indien u gebruikt maakt van de diensten van Little Dutch Models, verstrekt u zelf een aantal persoonsgegevens aan Little Dutch Models, of worden persoonsgegevens van u verkregen in het kader van de overeenkomst. Onder persoonsgegevens wordt verstaan alle gegevens die betrekking hebben op geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

Categorieën persoonsgegevens

Little Dutch Models verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • ●  Contact- en NAW-gegevens;

 • ●  geboortedatum,

 • ●  E-mailadres;

 • ●  Financiële gegevens;

 • ●  Foto's en andere beelden van betrokkenen;

 • ●  (persoonlijke) social media accounts;

 • ●  Overige door u zelf verstrekte persoonsgegevens.

  Doel van de verwerking

  De persoonsgegevens die door Little Dutch Models verwerkt worden, hebben ten doel om:

 • ●  Contact met u op te nemen om u te informeren over de door u afgenomen diensten en de uitvoering

  daarvan;

 • ●  Het uitvoeren van haar diensten;

 • ●  Verbeteren van de dienstverlening;

 • ●  Het verrichten van betalingen;

 • ●  Nakomen van wettelijke verplichtingen;

 • ●  Het doen van marketing en communicatieuitingen;

 • ●  Verbeteren van de website door middel van het analyseren van bezoekersgedrag op de website;

 • ●  Het versturen van nieuwsbrieven;

 • ●  Gegevensuitwisseling met derden ten behoeve van de uitvoering van de dienstverlening.

  Grondslag verwerking

  Het verwerken van persoonsgegevens is slechts mogelijk op grond van de hiernavolgende grondslagen: (i) wettelijke verplichting, (ii) uitvoering overeenkomst, (iii) verkregen (uitdrukkelijke) toestemming van de betrokkenen, en (iv) gerechtvaardigd belang. Bij het verlenen van de diensten van Little Dutch Models worden persoonsgegevens verwerkt. Little Dutch Models verwerkt uitsluitend gegevens die Little Dutch Models noodzakelijk acht voor (het verbeteren van) de dienstverlening en gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens die zij over u en uw gebruik van de diensten heeft verzameld. De grondslag voor het verwerken van deze gegevens is de overeenkomst die u met Little Dutch Models bent aangegaan. Ook kunnen er persoonsgegevens van u verwerkt worden door het bezoeken van de website https://www.littledutchmodels.nl/ indien u hiervoor toestemming hebt gegeven.

Privacy statement Pagina 3 van 6

 

 

Noodzaak verwerking

De verwerking van uw persoonsgegevens is noodzakelijk om de dienstverlening uit te kunnen voeren. De diensten die Little Dutch Models biedt, kunnen zonder het verwerken van uw persoonsgegevens niet volledig uitgevoerd worden. Indien voor specifieke doeleinden met betrekking tot de persoonsgegevens uw expliciete toestemming is vereist, dient u hiervoor separaat toestemming te geven. Little Dutch Models verwerkt slechts persoonsgegevens van minderjarigen indien de betreffende ouder en/of wettelijke verzorger voorafgaand aan de verwerking uitdrukkelijk schriftelijk toestemming heeft verleend. Deze toestemming kan op elk moment worden herroepen.

Geautomatiseerde besluitvorming

Er is geen sprake van geautomatiseerde besluitvorming.

Bewaartermijn

De door Little Dutch Models verwerkte persoonsgegevens worden bewaard conform de relevante wet- en regelgeving. Indien een langere bewaartermijn noodzakelijk is op grond van wet- of regelgeving, worden de persoonsgegevens langer bewaard conform deze eisen. Alle (verkregen) persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk.

Verwerking door derden

Little Dutch Models deelt persoonsgegevens slechts met derden indien dit strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst en om te voldoen aan relevante wet- en regelgeving. Er worden geen persoonsgegevens verkocht. Op Little Dutch Models kan een wettelijke verplichting rusten om persoonsgegevens met derden te delen. Indien met derden persoonsgegevens worden gedeeld, worden hiervoor verwerkersovereenkomsten gesloten. De derden waarmee persoonsgegevens gedeeld worden zijn:

 • ●  De ingeschakelde bezorgdienst(en), ten behoeve van uitvoering van de overeenkomst. De categorieën van persoonsgegevens die verwerkt worden zijn contact- en NAW-gegevens en locatiegegevens.

 • ●  De Payment Provider, ten behoeve van de uitvoering van een overeenkomst. De categorieën van persoonsgegevens die verwerkt worden zijn financiële gegevens.

 • ●  De Boekhouder, ten behoeve van de uitvoering van een overeenkomst. De categorieën van persoonsgegevens die verwerkt worden zijn contact- en NAW-gegevens en financiële gegevens.

 • ●  Softwareleveranciers, ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst. De categorieën van persoonsgegevens die verwerkt worden zijn de locatiegegevens, het e-mailadres en contact- en NAW-gegevens.

 • ●  Websitebeheerder, ten behoeve van uitvoering van de overeenkomst. De categorieën van persoonsgegevens die verwerkt worden zijn de locatiegegevens, het e-mailadres en contact- en NAW-gegevens.

  Beveiliging van Persoonsgegevens

  Little Dutch Models neemt het beschermen van uw persoonsgegevens serieus en neemt dienaangaande, rekening houdend met de stand van de techniek, uitvoeringskosten, alsook met de aard, omvang, context en de verwerkingsdoeleinden en de qua waarschijnlijkheid en ernst uiteenlopende risico’s voor de rechten en vrijheden van personen, passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen.

  Disclaimer website

  Door het gebruiken van de website stemt u in met de disclaimer. Little Dutch Models behoudt zich het recht voor te allen tijde de inhoud van haar website en/of deze disclaimer te wijzigen zonder haar klanten en/of gebruikers

Privacy statement Pagina 4 van 6

 

 

van de website over deze wijziging te informeren. De inhoud van de website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld, maar kan desondanks mogelijke onjuistheden bevatten of onvolledig zijn. Little Dutch Models aanvaardt op geen enkele wijze enig aansprakelijkheid voor schade die is ontstaan door, of voortvloeit uit het gebruik van de website. Het gebruiken van deze website komt geheel voor eigen rekening en risico van een gebruiker van de website. Aan de inhoud van de website kunnen geen rechten ontleend worden. Alle teksten op de website zijn auteursrechtelijk beschermd en eigendom van Little Dutch Models voor zover deze niet aan derden toebehoren.

Cookieverklaring

Little Dutch Models maakt gebruik van technische en functionele cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door het bezoek aan een website worden meegestuurd om gebruikerservaringen van bezoekers efficiënter te maken. Little Dutch Models mag, volgens de wet, cookies op uw apparaat opslaan als deze cookies strikt noodzakelijk zijn om de website te kunnen gebruiken. Voor andere soort cookies is uw toestemming nodig. Wij raden aan om de cookies te accepteren in verband met de gebruiksvriendelijkheid van de website. Bezoekers van de website hebben een check in mogelijkheid.

De cookies die Little Dutch Models gebruikt zijn functionele cookies: deze cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Deze cookies hebben geen gevolgen voor de persoonlijke levenssfeer zodat er geen toestemming gevraagd en verleend hoeft te worden. Met deze cookies wordt bijvoorbeeld uw browserinstellingen opgeslagen zodat onze website het beste bekeken kan worden, of dat de website bereikbaar blijft (load-balancing) maar ook cookies die ervoor zorgen dat er geen andere cookies mogen worden geplaats (no-follow).

Op de website van Little Dutch Models worden tevens cookies van Google geplaatst ten behoeve van Google Analytics. Wij houden geen informatie bij van hetgeen u op internet doet. Google Analytics is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens Dit heeft tot gevolg dat Little Dutch Models informatie niet kan koppelen aan een natuurlijke persoon. Indien u hierover vragen heeft kunt u contact opnemen via littledutchmodels@gmail.com.

Gebruik Social Media

Little Dutch Models maakt gebruik van cookies van derde partijen om de website te optimaliseren. Sommige cookies worden geplaatst door diensten van derden die op de website worden weergegeven. Met derden wordt bedoeld Google Analytics en Social Media (LinkedIn, Facebook, Twitter). Op het gebruik van cookies van andere bedrijven (derden) is het privacy- en cookiebeleid van het betreffende bedrijf van toepassing. Wanneer u op de website de Social Media button aanklikt, wordt een Social Media cookie geplaatst. Hierdoor kan de Social Media partij uw IP-adres herkennen zodra u een artikel van de website deelt. Voor de cookies van Social Media partijen en de data en/of persoonsgegevens die zij hiermee verzamelen, verwijst Little Dutch Models u naar de privacy- en cookieverklaringen van deze partijen.

Browserinstellingen

Als u niet wilt dat websites cookies plaatsen op uw apparaat waarmee u de website bekijkt, kunt u uw browserinstellingen aanpassen. Voordat een cookie geplaatst wordt, krijgt u een waarschuwing en dient u toestemming te geven voor de cookie. Doet u dat niet, kan dat bijvoorbeeld tot gevolg hebben dat de website minder goed werkt. U kunt de instellingen van uw browser aanpassen zodat uw browser alle cookies en ook de cookies van derde(n) weigert. Ook kunt u geplaatste cookies verwijderen. Hiervoor moet u de instellingen van uw browser aanpassen via voorkeuren en vervolgens kunt u de privacy instellingen aanpassen.

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw

Privacy statement Pagina 5 van 6

 

 

persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Rechten van betrokkenen

Als betrokkene heeft u de volgende rechten:
Recht op inzage;
Als betrokkene heeft u het recht om uitsluitsel te krijgen over het al dan niet verwerken van uw

persoonsgegevens en, wanneer dat het geval is, om inzage te verkrijgen met betrekking tot de verwerking

daarvan.
Recht op rectificatie;
U heeft het recht om rectificatie en aanvulling van onjuiste gegevens te verkrijgen.
Recht op gegevenswissing.
Zonder onredelijke vertraging dient een betrokkene wissing van hem betreffende persoonsgegevens te

verkrijgen.
Recht op beperking van de verwerking;
Als betrokkene heeft u het recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. Neem hiervoor

contact op met Little Dutch Models .
Recht op overdraagbaarheid van gegevens;
Een betrokkene heeft het recht om de hem betreffende persoonsgegevens die hij verstrekt heeft aan Little Dutch

Models , in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen, en deze gegevens tevens aan Little Dutch Models over te dragen zonder gehinderd te worden door de verwerkingsverantwoordelijke aan wie ze verstrekt waren.

Recht van bezwaar;
De betrokkene heeft te allen tijde het recht om vanwege met zijn specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen. Little Dutch Models staakt de verwerking van de persoonsgegevens tenzij er sprake is van dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking die zwaarder wegen dan de belangen, vrijheden en rechten van betrokkene die verband houden met de uitoefening van, instelling of onderbouwing van een rechtsvordering.

Klacht

Indien u een klacht heeft over de wijze waarop Little Dutch Models met uw persoonsgegevens omgaat, of een van bovengenoemde rechten wenst uit te oefenen, kunt u contact opnemen via de website, per e-mail littledutchmodels@gmail.com of telefonisch via 0642043425. Om er zeker van te zijn dat u een recht wenst uit te oefenen verzoekt Little Dutch Models u om een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. U kunt hierbij uw pasfoto en MRZ (strook met nummers onderaan) zwart maken ter bescherming van uw privacy. Little Dutch Models zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 4 weken op uw verzoek reageren. Tevens kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de bevoegde handhavingsinstantie. U kunt hiervoor contact opnemen via deze link:https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Wijzigingen Privacy Statement

Little Dutch Models kan te allen tijde de privacyverklaring aanpassen. Op de website staat de meest recente versie gepubliceerd. Houd daarom altijd de website in de gaten voor de meest recente versie. Als het nieuwe privacy statement gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u per e-mail daarvan op de hoogte.

Deze versie is voor het laatst vastgesteld op 16 december 2019.

Privacy statement Pagina 6 van 6

 

 

Algemene voorwaarden Little Dutch Models

P. Willis, h.o.d.n. Little Dutch Models is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 74968912 en is gevestigd aan de Zeereep 81, 2681 XD te Monster.

Artikel 1 Begrippen

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
2. Aanbod: iedere aanbieding of offerte aan Adverteerder tot het verrichten van Diensten door Little Dutch Models.

3. Adverteerder: De natuurlijke of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf of de Consument die Little Dutch Models heeft aangesteld, projecten aan Little Dutch Models heeft verleend voor Diensten die door Little Dutch Models worden uitgevoerd, of waaraan Little Dutch Models een voorstel op grond van een Overeenkomst heeft gedaan.

4. Consument: De natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.
5. Diensten: Little Dutch Models verzorgt de verkoop van advertentieruimte in printuitgave, digitale uitgaves van Dreamerz Magazine en op de social media kanalen van Little Dutch Models, dan wel Dreamerz Magazine.
6. Little Dutch Models: de dienstverlener die Diensten aan Adverteerder aanbiedt.
7. Materiaal: alle door Adverteerder aan te leveren teksten, foto's en ontwerpmateriaal, steeds in een bruikbaar format en met inachtneming van de specificaties die Little Dutch Models hanteert.
8. Overeenkomst: elke Overeenkomst en andere verplichtingen tussen Adverteerder en Little Dutch Models, alsmede voorstellen van Little Dutch Models voor Diensten die door Little Dutch Models aan Adverteerder worden verstrekt en die door Adverteerder worden aanvaard en zijn geaccepteerd en uitgevoerd door Little Dutch Models waarmee deze algemene voorwaarden een onverbrekelijk geheel vormen.
9. Sluitingsdatum: De datum waarop Adverteerder het Materiaal uiterlijk aan Little Dutch Models dient te hebben aangeleverd en die is vastgelegd in het Aanbod of anderszins door Little Dutch Models aan Adverteerder schriftelijk kenbaar is gemaakt.

Artikel 2 Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk Aanbod van Little Dutch Models, elke Overeenkomst tussen Little Dutch Models en Adverteerder en op elke dienst die door Little Dutch Models wordt aangeboden.
2. Voordat een Overeenkomst wordt gesloten, krijgt Adverteerder de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Little Dutch Models aan Adverteerder aangeven op welke wijze Adverteerder de algemene voorwaarden kan inzien.

3. Afwijking van deze algemene voorwaarden is niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van de algemene voorwaarden afgeweken worden voor zover dit expliciet en schriftelijk met Little Dutch Models is overeengekomen.
4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgopdrachten van Adverteerder.

5. De algemene voorwaarden van Adverteerder zijn uitgesloten.
6. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.
7. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.
8. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW is expliciet uitgesloten.
9. Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden opgevat als

Algemene voorwaarden Pagina 3 van 11

 

 

een verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing.
10. In het geval Little Dutch Models niet steeds naleving van deze algemene voorwaarden heeft verlangd, blijft zij haar recht behouden om geheel of ten dele nakoming van deze algemene voorwaarden te vorderen.

Artikel 3 Het Aanbod

1. Alle door Little Dutch Models gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het Aanbod vermeld.
2. Little Dutch Models is slechts aan een Aanbod gebonden indien Adverteerder conform artikel 4 lid 1 van deze voorwaarden met het Aanbod akkoord gaat voor de Sluitingsdatum en Little Dutch Models dit binnen 14 dagen heeft bevestigd. Niettemin heeft Little Dutch Models het recht een Overeenkomst met een (potentiële) Adverteerder om een voor Little Dutch Models gegronde reden te weigeren.

3. Het aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden Diensten. De beschrijving is voldoende gespecificeerd, zodat Adverteerder in staat is om een goede beoordeling van het aanbod te maken. Eventuele gegevens in het aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de Overeenkomst.

4. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.
5. Oplevertijden in het aanbod van Little Dutch Models zijn in beginsel indicatief en geven Adverteerder bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 4 Totstandkoming van de Overeenkomst

1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Adverteerder een Aanbod c.q. Overeenkomst van Little Dutch Models heeft aanvaard door een ingevuld en ondertekend inschrijfformulier op de op de website aangegeven wijze aan Little Dutch Models te retourneren en Little Dutch Models de Overeenkomst expliciet en ondubbelzinnig per e-mail bevestigt.

2. Een aanvaarding van het Aanbod door Adverteerder bindt Little Dutch Models slechts indien Little Dutch Models de aanvaarding binnen 14 dagen na ontvangst van die aanvaarding expliciet en ondubbelzinnig per e-mail heeft bevestigd.
3. Indien de bevestiging van Little Dutch Models uitblijft, komt er geen Overeenkomst tot stand. Het staat Adverteerder vrij om tot de Sluitingsdatum een (nieuw) ingevuld en ondertekend inschrijfformulier aan Little Dutch Models te retourneren.

4. Little Dutch Models is niet gehouden aan een Aanbod indien Adverteerder redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Adverteerder geen rechten ontlenen.
5. Elke Overeenkomst die met Little Dutch Models wordt aangegaan of een project dat door Adverteerder aan Little Dutch Models wordt toegekend, berust bij het bedrijf en niet bij een individuele persoon die met Little Dutch Models is verbonden.

6. Het herroepingsrecht van Adverteerder in de uitoefening van beroep of bedrijf is uitgesloten, tenzij anders overeengekomen. Adverteerder zijnde een Consument heeft gedurende de wettelijke termijn van 14 dagen recht op herroeping, tenzij Little Dutch Models met toestemming van Adverteerder reeds aanvang heeft gemaakt met de dienstverlening. Adverteerder ziet door middel van deze toestemming af van haar herroepingsrecht.

7. Indien de Overeenkomst door meerdere Adverteerders wordt aangegaan, is elke Adverteerder afzonderlijk hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

Artikel 5 Duur van de Overeenkomst

1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor de duur zoals in de Overeenkomst is bepaald.
2. De Overeenkomst eindigt automatisch zodra de in de Overeenkomst bepaalde advertentieruimte door plaatsing is gebruikt, dan wel indien de overeengekomen looptijd voor de advertentieruimte is verstreken.

Algemene voorwaarden Pagina 4 van 11

 

 

3. Zowel Adverteerder als Little Dutch Models kan de Overeenkomst ontbinden op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst indien de andere partij schriftelijk in gebreke is gesteld en haar een redelijke termijn is gegeven tot nakoming van haar verplichtingen en zij alsnog verzuimt haar verplichtingen alsdan correct na te komen. Hieronder worden tevens verstaan de betalings- en medewerkingsverplichtingen van Adverteerder.

4. De ontbinding van de Overeenkomst laat de betalingsverplichtingen van Adverteerder onverlet voor zover Little Dutch Models ten tijde van de ontbinding reeds werkzaamheden heeft verricht of prestaties heeft geleverd. Adverteerder dient de overeengekomen vergoeding te voldoen.
5. Ingeval van een voortijdige beëindiging van de Overeenkomst is Adverteerder de tot dan daadwerkelijk gemaakte kosten verschuldigd van Little Dutch Models tegen het overeengekomen tarief.

6. Zowel Adverteerder als Little Dutch Models kan de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk schriftelijk met onmiddellijke ingang opzeggen ingeval een der partijen in surséance van betaling verkeert, faillissement is aangevraagd of de betreffende onderneming eindigt door liquidatie. Indien een situatie zoals hierboven vermeld zich voordoet, is Little Dutch Models nimmer gehouden tot restitutie van reeds ontvangen gelden en/of schadevergoeding.

Artikel 6 Annulering van een advertentie

1. Annulering van een reeds door Little Dutch Models bevestigde advertentie door Adverteerder dient schriftelijk aan Little Dutch Models te worden medegedeeld.
2. Bij annulering is Adverteerder in de uitvoering van beroep of bedrijf een schadevergoeding verschuldigd. Bij annulering tot 28 dagen voor de overeengekomen drukdatum bedraagt de schadevergoeding 50% van het overeengekomen bedrag. Bij annulering binnen 28 dagen voor de overeengekomen drukdatum bedraagt de schadevergoeding 10% van het overeengekomen bedrag.

Artikel 7 Uitvoering van de dienstverlening

1. Little Dutch Models zal zich inspannen om de overeengekomen dienst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed dienstverlener verlangd mag worden. Alle Diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij expliciet en schriftelijk een resultaat is overeengekomen welke uitvoerig is beschreven.

2. Little Dutch Models zal het ingezonden Materiaal zo goed mogelijk weergeven, maar garandeert nimmer een exacte reproductie van het Materiaal van Adverteerder. Eventuele kleur- of drukafwijkingen kunnen voorkomen. 3. Little Dutch Models is gerechtigd de inhoud, vorm en/of het formaat van advertenties voor zover dit door haar noodzakelijk wordt geacht naar eigen inzicht en naar redelijkheid te wijzigen. Een dergelijke wijziging of afwijking geeft Adverteerder geen recht op schadevergoeding of (gedeeltelijke) restitutie van de door Adverteerder aan Little Dutch Models krachtens de Overeenkomst voor de betreffende advertentie verschuldigde vergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

4. De Overeenkomst op basis waarvan Little Dutch Models de Diensten uitvoert, is leidend voor de omvang en de reikwijdte van de dienstverlening. De Overeenkomst zal alleen worden uitgevoerd ten behoeve van Adverteerder. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan de inhoud van de uitgevoerde Diensten in verband met de Overeenkomst.

5. Het door Adverteerder verstrekte Materiaal en de overige verstrekte informatie en gegevens zijn de basis waarop de door Little Dutch Models aangeboden Diensten en de prijzen zijn gebaseerd. Little Dutch Models heeft het recht haar dienstverlening en haar prijzen aan te passen indien de verstrekte informatie onjuist en/of onvolledig blijkt te zijn.

6. Bij de uitvoering van de Diensten is Little Dutch Models niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Adverteerder op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de overeengekomen Diensten wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen nadere werkzaamheden opleveren voor Little Dutch Models, is Adverteerder gehouden om dienovereenkomstig de aanvullende bijkomende kosten te vergoeden op basis van een nieuwe offerte.

Algemene voorwaarden Pagina 5 van 11

 

 

7. Little Dutch Models is gerechtigd om voor de uitvoering van de Diensten naar eigen inzicht derden in te schakelen.
8. Indien de aard en de duur van de opdracht dit vereisen, houdt Little Dutch Models Adverteerder tussentijds via de overeengekomen wijze op de hoogte van de voortgang.

9. De uitvoering van de Diensten is gebaseerd op de door Adverteerder verstrekte informatie. Indien de informatie gewijzigd dient te worden, kan dit gevolgen hebben voor een eventuele vastgestelde planning. Nimmer is Little Dutch Models aansprakelijk voor het bijstellen van de planning. Indien de aanvang, voortgang of oplevering van de Diensten wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Adverteerder niet of niet tijdig, of niet in het gewenste formaat alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, een eventueel voorschot niet tijdig is ontvangen door Little Dutch Models of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Adverteerder komen, sprake is van vertraging heeft Little Dutch Models recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle schade en bijkomende kosten als gevolg van vertraging door een oorzaak zoals hierboven genoemd komen voor rekening en risico van Adverteerder.

Artikel 8 Verplichtingen Adverteerder

1. Adverteerder is verplicht alle door Little Dutch Models verzochte informatie alsmede relevante bijlagen en aanverwante informatie en gegevens tijdig en/of voor aanvang van de werkzaamheden en in de gewenste vorm te verstrekken ten behoeve van een juiste en doelmatige uitvoering van de Overeenkomst. Bij gebreke hiervan kan het voorkomen dat Little Dutch Models niet in staat is een volledige uitvoering en/of oplevering van de betreffende stukken te realiseren. De gevolgen van een dergelijke situatie komen te allen tijde voor rekening en risico van Adverteerder.

2. Little Dutch Models is niet verplicht om de juistheid en/of volledigheid van de aan haar verstrekte informatie te controleren of om Adverteerder te updaten met betrekking tot de informatie als deze in de loop van de tijd is veranderd, noch is Little Dutch Models verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de informatie die door Little Dutch Models voor derden is samengesteld en/of aan derden wordt verstrekt in het kader van de Overeenkomst.

3. Little Dutch Models kan, indien dit nodig is voor de uitvoering van de Overeenkomst, verzoeken om aanvullende informatie. Bij gebreke hiervan is Little Dutch Models gerechtigd om haar werkzaamheden op te schorten totdat de informatie is ontvangen, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige schadevergoeding uit welke hoofde dan ook jegens Adverteerder. Ingeval van gewijzigde omstandigheden dient Adverteerder dit direct, dan wel uiterlijk 3 werkdagen nadat de wijziging bekend is geworden, kenbaar te maken aan Little Dutch Models.

4. Indien Adverteerder niet tijdig en/of niet goed reproduceerbaar of incompleet Materiaal levert, heeft Little Dutch Models het recht de hierdoor veroorzaakte (extra) kosten bij Adverteerder in rekening te brengen. Little Dutch Models is gerechtigd het Materiaal dat na de overeengekomen datum wordt geleverd, niet in behandeling te nemen en/of te plaatsen. Dit laat het recht van Little Dutch Models onverlet om de overeengekomen plaatsingskosten en eventueel gemaakte productiekosten en/of extra kosten in rekening te brengen indien het Materiaal alsnog geplaatst kan worden.

5. De toezending van het Materiaal aan Little Dutch Models geschiedt voor rekening en risico van Adverteerder. 6. Het Materiaal, of de door Adverteerder gemaakte advertentie dient te voldoen aan onder meer:

a.De wettelijke reclameregels, en dient volledig conform de Nederlandse Reclame Code te zijn;
b.De eisen van de AFM ingeval van financiële diensten en/of producten;
c. Het ondubbelzinnig herkenbaar zijn als commerciële communicatie;
d.De advertentie is voorts niet beledigend, haatdragend, onbehoorlijk, discriminerend, opruiend, seksueel

getint of aanstootgevend, of hetgeen niet betaamt volgens het maatschappelijk verkeer;
e.De advertentie is niet misleidend of verwarrend;
f. De advertentie past bij het imago van Little Dutch Models;
g.De advertentieruimte wordt niet door Adverteerder gebruikt voor concurrerende en/of strijdige doeleinden,

tenzij Little Dutch Models voorafgaande schriftelijke toestemming heeft verleend.

Algemene voorwaarden Pagina 6 van 11

 

 

h.De advertentie ziet op (de onderneming van) Adverteerder en/of op diensten en/of producten die door Adverteerder worden aangeboden.

7. Adverteerder onthoudt zich te allen tijde van het adverteren van informatie die potentieel schadelijk is voor het fysieke en mentale welzijn van minderjarigen.

Artikel 9 Plaatsing advertentie

1. Little Dutch Models zal de door Adverteerder aangeleverde advertentie op de overeengekomen wijze plaatsen. 2. De overeengekomen plaatsingsdatum is een indicatie en nimmer een fatale termijn, tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk anders zijn overeenkomen.
3. Little Dutch Models zal bij het plaatsen van de advertentie, zorgvuldigheid betrachten. Ingeval van eventuele fouten/defecten en/of ongeschiktheid van Materiaal en/of advertentie, zal Little Dutch Models Adverteerder onmiddellijk per e-mail of telefonisch informeren. Adverteerder dient per direct althans zo spoedig mogelijk een nieuwe versie van het Materiaal en/of de advertentie aan Little Dutch Models te sturen.

4. Little Dutch Models heeft te allen tijde het recht om de advertentie niet te plaatsen, indien:

 1. de inhoud van de advertentie naar het uitsluitende oordeel van Little Dutch Models in strijd is met de inhoud

  van deze algemene voorwaarden en/of toepasselijke wet- en regelgeving;

 2. de informatiedrager waarop het Materiaal wordt aangeleverd defect of onbruikbaar is, of het Materiaal zelf

  niet geschikt is om te plaatsen;

 3. bij het plaatsen van de advertentie technische problemen optreden;

 4. de advertentie bij eerdere plaatsing tot klachten van lezers en/of bezoekers van de website heeft geleid;

 5. de advertentie naar het uitsluitende oordeel van Little Dutch Models niet past bij de aard en de omvang van andere advertenties;

 6. de advertentie naar het uitsluitende oordeel van Little Dutch Models niet past bij het imago van Little Dutch Models, dan wel bij de aard van de desbetreffende uitgave.

5. Little Dutch Models is niet verantwoordelijk voor het al dan niet succesvol zijn van de advertentie van Opdrachtgever, noch voor de daadwerkelijke blootstelling van de advertentie.

Artikel 10 Aanvullende werkzaamheden en wijzigingen

1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat de Overeenkomst aangepast dient te worden, of op verzoek van Adverteerder nadere werkzaamheden, dan wel gewijzigd Materiaal, nodig zijn om tot het gewenste resultaat van Adverteerder te komen, is Adverteerder verplicht om deze aanvullende werkzaamheden, dan wel wijzigingen, ten minste 14 dagen voor de in de Overeenkomst bepaalde drukdatum door te geven aan Little Dutch Models en de hieruit voortvloeiende kosten te vergoeden volgens het overeengekomen tarief. Little Dutch Models is niet verplicht om aan dit verzoek te voldoen, en kan van Adverteerder verlangen dat daarvoor een aparte Overeenkomst wordt gesloten en/of doorverwezen wordt naar een bevoegde derde.

2. Indien de aanvullende werkzaamheden het gevolg zijn van nalatigheid van Little Dutch Models, Little Dutch Models een verkeerde inschatting heeft gemaakt of de betreffende werkzaamheden in redelijkheid had kunnen voorzien, worden deze kosten niet doorberekend aan Adverteerder.

Artikel 11 Prijzen en betaling

1. Alle prijzen getoond aan Adverteerder zijnde een Consument zijn in beginsel inclusief omzetbelasting (btw), tenzij anders overeengekomen. Alle prijzen getoond aan Adverteerder in de uitvoering van beroep of bedrijf zijn in beginsel exclusief omzetbelasting (btw), tenzij anders overeengekomen.
2. Little Dutch Models voert haar dienstverlening uit conform het overeengekomen tarief.

3. Partijen kunnen overeenkomen dat Adverteerder een voorschot dient te betalen, dan wel volledige vooruitbetaling. Indien een voorschot, dan wel volledige vooruitbetaling is overeengekomen, dient Adverteerder het voorschot, dan wel de volledige vooruitbetaling te betalen alvorens een aanvang wordt gemaakt met de uitvoering van de dienstverlening.

4. Adverteerder kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen

Algemene voorwaarden Pagina 7 van 11

 

 

uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
5. Little Dutch Models is gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven jaarlijks te verhogen conform de geldende inflatie tarieven. Overige prijswijzigingen gedurende de Overeenkomst zijn slechts mogelijk indien en voor zover deze uitdrukkelijk zijn vastgelegd in de Overeenkomst.
6. Adverteerder dient deze kosten ineens, zonder verrekening of opschorting, binnen de opgegeven betaaltermijn zoals vermeld op de factuur te voldoen op het aan haar kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van Little Dutch Models.
7. In geval van liquidatie, insolventie, faillissement, onvrijwillige liquidatie of verzoek tot betaling jegens Adverteerder wordt de betaling en alle andere verplichtingen van Adverteerder uit hoofde van de Overeenkomst onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 12 Incassobeleid

1. Wanneer Adverteerder niet aan haar betalingsverplichting voldoet, en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn heeft voldaan aan haar verplichting, is Adverteerder van rechtswege in verzuim. Adverteerder zijnde een Consument zal eerst een schriftelijke aanmaning ontvangen met een termijn van 14 dagen na de datum van de aanmaning om alsnog aan de betalingsverplichting te voldoen met daarbij een opgave van de buitengerechtelijke kosten indien Consument binnen die termijn niet aan haar verplichtingen voldoet, alvorens zij in verzuim raakt.

2. Vanaf de datum dat Adverteerder in verzuim is, zal Little Dutch Models zonder nadere ingebrekestelling recht hebben op de wettelijke handelsrente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening, en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.

3. Indien Little Dutch Models meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijs noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de integrale gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Adverteerder.

Artikel 13 Privacy, gegevensverwerking en beveiliging

1. Little Dutch Models gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Adverteerder en zal deze slechts conform de geldende normen gebruiken. Indien daartoe gevraagd zal Little Dutch Models de betrokkene hierover informeren.
2. Adverteerder is zelf verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens die met gebruikmaking van een dienst van Little Dutch Models verwerkt worden. Adverteerder staat er tevens voor in dat de inhoud van de gegevens niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op enige rechten van derden. In dit kader vrijwaart Adverteerder Little Dutch Models tegen elke (rechts)vordering welke verband houdt met deze gegevens of de uitvoering van de Overeenkomst.

3. Indien Little Dutch Models op grond van de Overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overeengekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.

Artikel 14 Opschorting en ontbinding

1. Little Dutch Models heeft het recht om de ontvangen of door haar gerealiseerde gegevens, databestanden en meer onder zich te houden indien Adverteerder nog niet (volledig) aan haar betalingsverplichtingen heeft voldaan. Dit recht blijft onverminderd van kracht indien een voor Little Dutch Models gegronde reden zich voordoet hetgeen opschorting in dat geval rechtvaardigt.

2. Little Dutch Models is bevoegd de nakoming van de op haar rustende verbintenissen op te schorten zodra Adverteerder in verzuim is met de nakoming van enige uit de Overeenkomst voortvloeiende verbintenis, betalingsverplichtingen daaronder begrepen. De opschorting zal terstond aan Adverteerder schriftelijk worden bevestigd.

3. Little Dutch Models is in dat geval niet aansprakelijk voor schade, uit welke hoofde dan ook, als gevolg van het

Algemene voorwaarden Pagina 8 van 11

 

 

opschorten van haar werkzaamheden.
4. De opschorting (en/of ontbinding) heeft geen invloed op de betalingsverplichtingen van Adverteerder voor reeds uitgevoerde werkzaamheden. Bovendien is Adverteerder verplicht om Little Dutch Models te vergoeden voor elk financieel verlies dat Little Dutch Models lijdt als gevolg van het in gebreke blijven van Adverteerder.

Artikel 15 Overmacht

1. Little Dutch Models is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtsituatie haar verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet kan nakomen.
2. Onder overmacht aan de zijde van Little Dutch Models wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot: (i) overmacht van toeleveranciers van Little Dutch Models, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Adverteerder of diens derden aan Little Dutch Models zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van programmatuur of eventuele bij de uitvoering van de dienst betrokken derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) storing van elektriciteit, internet, datanetwerk- en/of telecommunicatiefaciliteiten, (vi) ziekte van werknemers van Little Dutch Models of door haar ingeschakelde adviseurs en (vii) overige situaties die naar het oordeel van Little Dutch Models buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.

3. In geval van overmacht hebben beide Partijen het recht om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Alle kosten gemaakt vóór de ontbinding van de Overeenkomst zullen in dat geval door Adverteerder worden betaald. Little Dutch Models is niet verplicht om Adverteerder te vergoeden voor eventuele verliezen die zijn veroorzaakt door een dergelijke herroeping.

Artikel 16 Beperking van aansprakelijkheid

1. Indien enig resultaat dat is vastgelegd in de Overeenkomst niet wordt bereikt, wordt een tekortkoming van Little Dutch Models alleen geacht te bestaan indien Little Dutch Models dit resultaat bij het aanvaarden van de Overeenkomst uitdrukkelijk heeft beloofd.
2. Adverteerder vrijwaart Little Dutch Models voor alle aanspraken van derden als gevolg van een gebrek ten gevolge van een dienst die door Adverteerder aan een derde is geleverd en mede bestond uit door Little Dutch Models geleverde Diensten, tenzij Adverteerder kan aantonen dat de schade uitsluitend is veroorzaakt door de dienst van Little Dutch Models.

3. Little Dutch Models staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens Little Dutch Models verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.

Artikel 17 Geheimhouding

1. Little Dutch Models en Adverteerder verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die is verkregen in het kader van een opdracht. De vertrouwelijkheid vloeit voort uit de opdracht en moet tevens worden aangenomen indien men redelijkerwijs kan verwachten dat het om vertrouwelijke informatie gaat. De geheimhouding is niet van toepassing indien de betreffende informatie reeds openbaar/algemeen bekend is, de informatie niet vertrouwelijk is en/of de informatie niet gedurende de Overeenkomst bij Adverteerder aan Little Dutch Models bekend gemaakt is en/of op andere wijze door Little Dutch Models is verkregen.

2. In het bijzonder ziet de geheimhouding op door Little Dutch Models opgestelde rapportages, ontwerpen, werkwijze en/of verslaglegging aangaande de opdracht van Adverteerder. Het is Adverteerder uitdrukkelijk verboden de inhoud hiervan te delen met medewerkers die niet bevoegd zijn hiervan kennis te nemen en met (onbevoegde) derden. Voorts betracht Little Dutch Models steeds de vereiste zorgvuldigheid in de omgang met alle bedrijfsgevoelige informatie door Adverteerder verstrekt.

3. Indien Little Dutch Models op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak gehouden is de vertrouwelijke informatie aan door de wet of bevoegde rechter of aangegeven derde (mede) te verstrekken en Little Dutch Models zich niet kan beroepen op een verschoningsrecht, is Little Dutch Models niet gehouden tot enige schadevergoeding en geeft Adverteerder geen grond voor ontbinding van de Overeenkomst.

4. Voor de overdracht of verspreiding van informatie aan derden en/of publicatie van verklaringen, adviezen of

Algemene voorwaarden Pagina 9 van 11

 

 

producties die door Little Dutch Models aan derden worden verstrekt, is de schriftelijke toestemming van Little Dutch Models vereist, tenzij een dergelijke toestemming vooraf uitdrukkelijk is overeengekomen. Adverteerder zal Little Dutch Models vrijwaren voor alle aanspraken van dergelijke derden als gevolg van het vertrouwen op dergelijke informatie die zonder de schriftelijke toestemming van Little Dutch Models is verspreid.

5. De geheimhoudingsverplichting leggen Little Dutch Models en Adverteerder ook de door hen in te schakelen derden op.

Artikel 18 Intellectuele Eigendomsrechten

1. Alle IE-rechten en auteursrechten van Little Dutch Models waaronder in ieder geval begrepen, maar niet beperkt tot alle uitgaven, ontwerpen, modellen en rapportages berusten uitsluitend bij Little Dutch Models en worden niet overgedragen aan Adverteerder tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
2. Indien overeengekomen is dat één of meerdere van voorgenoemde zaken c.q. werken van Little Dutch Models worden overgedragen aan Adverteerder, is Little Dutch Models gerechtigd hiervoor een aparte Overeenkomst te sluiten en een daartoe passende geldelijke vergoeding te eisen van Adverteerder. Een dergelijke vergoeding dient door Adverteerder te worden voldaan alvorens zij de betreffende zaken c.q. werken met de daarop rustende IE-rechten verkrijgt.

3. Het is Adverteerder verboden om alle stukken en programmatuur waarop de IE-rechten en auteursrechten van Little Dutch Models rusten te openbaren en/of te vermenigvuldigen, te wijzigen of ter beschikking te stellen aan derden (waaronder gebruik met commerciële doeleinden) zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Little Dutch Models. Indien Adverteerder wijzigingen wenst aan te brengen in door Little Dutch Models opgeleverde zaken, dient Little Dutch Models expliciet akkoord te geven op de voorgenomen wijzigingen. 4. Het is Adverteerder verboden om de zaken en bescheiden waarop de intellectuele eigendomsrechten van Little Dutch Models rusten anders te gebruiken dan overeengekomen in de Overeenkomst.

5. Partijen zullen elkaar informeren en gezamenlijk maatregelen nemen indien er zich een inbreuk op de IE-rechten voordoet.

Artikel 19 Vrijwaring en juistheid van informatie

1. Adverteerder is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden, in welke vorm dan ook die zij aan Little Dutch Models verstrekt in het kader van een Overeenkomst, alsmede voor de gegevens die zij van derden heeft verkregen en welke aan Little Dutch Models zijn verstrekt ten behoeve van de uitvoering van de Dienst.

2. Adverteerder vrijwaart Little Dutch Models van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet tijdig nakomen van de verplichtingen met betrekking tot het tijdig verstrekken van alle juiste, betrouwbare en volledige gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden.
3. Adverteerder vrijwaart Little Dutch Models voor alle aanspraken van Adverteerder en door hem ingeschakelde of onder hem werkzame derden, alsmede van klanten van Adverteerder, gebaseerd op het niet (tijdig) verkrijgen van eventuele subsidies en/of toestemmingen benodigd in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst.

4. Adverteerder vrijwaart Little Dutch Models voor alle aanspraken van derden welke voortvloeien uit de werkzaamheden verricht ten behoeve van Adverteerder, waaronder tevens verstaan maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten op de door Adverteerder verstrekte gegevens en informatie die bij het uitvoeren van de Overeenkomst gebruikt kunnen worden en/of het handelen of nalaten van Adverteerder jegens derde(n). 5. Indien Adverteerder elektronische bestanden, software of informatiedragers aan Little Dutch Models verstrekt, garandeert Adverteerder dat deze vrij zijn van virussen en defecten.

6. Adverteerder garandeert dat de bij Little Dutch Models aangeleverde advertenties en materialen, voldoen aan wet- en regelgeving, waaronder meer de Nederlandse Reclame Code, de aanwijzingen en aanbevelingen van de Reclame Code Commissie en de Keuringsraad Aanprijzing Gezondheidsproducten (KAG).
7. Little Dutch Models heeft het recht om de Diensten (waaronder plaatsing van de Advertentie(s) respectievelijk pluspropositie(s)) die niet aan voornoemde wet- en regelgeving voldoet (voldoen) te weigeren, Adverteerder blijft in dat geval jegens Little Dutch Models gehouden om de gecontracteerde advertentieruimte te betalen.

Algemene voorwaarden Pagina 10 van 1

 

 

8. Adverteerder stelt Little Dutch Models in bovengenoemde gevallen schadeloos voor alle kosten en schades die als gevolg hiervan ontstaan. Deze vrijwaring en schadeloosstelling strekt ook tot eventuele vorderingen van de ACM, AFM, de Stichting Reclame Code, en andere derden.

Artikel 20 Klachten

1. Indien Adverteerder niet tevreden is over de service van Little Dutch Models of anderszins klachten heeft over de uitvoering van zijn opdracht, is Adverteerder verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na de betreffende aanleiding dat tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen mondeling of schriftelijk gemeld worden via info@dreamerzmagazine.nl met als onderwerp “Klacht”.

2. De klacht moet door Adverteerder voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil Little Dutch Models de klacht in behandeling kunnen nemen.
3. Little Dutch Models zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.

4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

Artikel 21 Toepasselijk recht

1. Op de rechtsverhouding tussen Little Dutch Models en Adverteerder is Nederlands recht van toepassing.
2. Little Dutch Models heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en zal Adverteerder hiervan op de hoogte stellen.
3. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen Little Dutch Models en Adverteerder, worden beslecht door de bevoegde rechter van rechtbank Den Haag tenzij bepalingen van dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijzen.

Monster, 16 december 2019